Amsterdam Light Festival 2016

Nest, Wertheimpark, 19 december 2016

Nest, Wertheimpark, 19 december 2016

Nest, Wertheimpark, 3 januari 2017

Nest, Wertheimpark, 3 januari 2017

RHIZOME HOUSE, Hermitage, 19 december 2016

Nest, Wertheimpark, 3 januari 2017

RHIZOME HOUSE, Hermitage, 19 december 2016

RHIZOME HOUSE, Hermitage, 19 december 2016

Nexus, Carre, 19 december 2016

Nexus, Carre, 19 december 2016

Bunch of Tulips, Herengracht, 19 december 2016

Bunch of Tulips, Herengracht, 19 december 2016

Bunch of Tulips, Herengracht, 19 december 2016

Welcome to my Home(Town), Herengracht, 19 december 2016

Welcome to my Home(Town), Herengracht, 4 januari 2017

Bridge of the Rainbow, Herengracht, 19 december 2016

Flower Strip met Bridge of the Rainbow, Herengracht, 19 december 2016

Flower Strip met Bridge of the Rainbow, Herengracht, 19 december 2016

Flower Strip met Bridge of the Rainbow, Herengracht, 19 december 2016

The Lace, Herengracht, 19 december 2016

15000 AND MORE, Herengracht, 19 december 2016

Blueprint, Scheepvaartmuseum, 19 december 2016

Green Pigs, Herengracht, 3 januari 2017

Wolfert's Dog, Centraal Station, 19 december 2016

Tree Hugger, Hortus, 3 januari 2017

Wisp, Herengracht, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Arco, Sea Palace, Chinees Restaurant, 19 december 2016

Together, 19 december 2016