Yosemite National Park

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

23 mei 2019

24 mei 2019

23 mei 2019

23 mei 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

Yosemite Falls, 24 mei 2019

Yosemite Falls, 24 mei 2019

Yosemite Falls, 24 mei 2019

Yosemite Falls, 23 mei 2019

Yosemite Falls, 23 mei 2019

Yosemite Falls, 23 mei 2019

Breidal Fall, 24 mei 2019

Breidal Fall, 24 mei 2019

24 mei 2019

23 mei 2019

Eekhoorn bij Swinging Bridge, 24 mei 2019

Eekhoorn bij Swinging Bridge, 24 mei 2019

Langs het wandelpad, 23 mei 2019

Langs het wandelpad, 23 mei 2019

Langs het wandelpad, 23 mei 2019

Langs het wandelpad, 23 mei 2019

Uitkijkpunt, 24 mei 2019

Uitkijkpunt, 24 mei 2019

Uitkijkpunt, 23 mei 2019

Uitkijkpunt, 24 mei 2019

23 mei 2019

23 mei 2019

23 mei 2019