Schiermonnikoog

De kwelders, 8 mei 2015

De kwelders, 8 mei 2015

Bij Marlijn, 6 mei 2015

Bij Marlijn, 6 mei 2015

Bij Marlijn, 10 mei 2015

Bij Marlijn, 6 mei 2015

Bij Marlijn, 10 mei 2015

Bij Marlijn, 10 mei 2015

Bij Marlijn, 10 mei 2015

Bij de Heerenstraat, 7 mei 2015

Bij de Heerenstraat, 7 mei 2015

Bij de Heerenstraat, 10 mei 2015

Bij de Heerenstraat, 10 mei 2015

Scholekster met ganzen, bij de Heerenstraat, 7 mei 2015

Brandganzen, bij de Heerenstraat, 7 mei 2015

Zilvermeeuw, Jachthaven, 7 mei 2015

Zilvermeeuw, Jachthaven, 7 mei 2015

Scholeksters, bergeenden en rotganzen (van voor naar achter), Jachthaven, 7 mei 2015

Rotganzen en scholekster, Jachthaven, 7 mei 2015

Wassermann bunker, 9 mei 2015

Uitzicht bij de Wassermann bunker, 9 mei 2015

7 mei 2015

Schaapjes, 7 mei 2015

Schaapjes, 7 mei 2015

Fazant, 7 mei 2015

Brede orchis (orchidee), 9 mei 2015

9 mei 2015

Brandganzen, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Aalscholver met bergeenden, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Aalschover met grauwe gans, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Aalschover, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Fuut, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Fuut, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Rotganzen, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Brandganzen, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015

Brandganzen, Vogelkijkhut Westerplas, 7 mei 2015